Πολιτική απορρήτου

Προστασία δεδομένων

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενδιαφέρεστε για την εταιρεία μας. Η προστασία δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διαχείριση της Aegean Rentals Κατ' αρχήν, ο ιστότοπος της Aegean Rentals μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές υπηρεσίες της εταιρείας μέσω του ιστότοπού μας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστεί απαραίτητη. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereintenges chen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Date informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Die Aegean Rentals hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenellententen Site. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Date auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begriffsbestimmungen

Die Datenschutzerklärung der Aegean Rentals beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

 • α) personenbezogene Daten

  Personenbezogene Date sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden «betroffene Person») beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Πρόσωπο angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer, zu einer, odere, physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Πρόσωπο sind, identifiziert werden kann.

 • β) betroffene Πρόσωπο

  Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Date von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

 • γ) Verarbeitung

  Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Date wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Organisation, die Organisation, das Organisung lesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

 • δ) Einschränkung der Verarbeitung

  Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Date mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

 • ε) Προφίλ

  Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bezüungs, tschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

 • στ) Pseudonymisierung

  Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Ημερομηνία στο einer Weise, auf welche die personenbezogenen Date ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Πρόσωπο zugeordnet werden könnesenderzünt den und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Πρόσωπο zugewiesen werden.

 • ζ) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

  Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Πρόσωπο, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeentschenet von πρόσωπο. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht.

 • η) Auftragsverarbeiter

  Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Date im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

 • θ) Empfänger

  Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Date offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

 • ι) Dritter

  Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen Πρόσωπο, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortung des Verantwortlichen enbezogenen Daten zu verarbeiten.

 • ια) Einwilligung

  Einwilligung ist jede von der betroffenen Πρόσωπο freiwillig für den bestimmten Πτώση in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung στο Έντυπο einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen verzünthent s sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Date einverstanden ist.

2. Όνομα und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

Aegean Rentals

ΑΓΚΑΡΑΘΟΥ 18

71104 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ.: 306944551494

E-Mail: info@aegean-rentals.com

Ιστοσελίδα: www.aegean-rentals.com

3. Μπισκότα

Die Internetseiten der Aegean Rentals verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Το Eine Cookie-ID είναι το eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den individuale Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann die Aegean Rentals den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Υπηρεσίες bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internet browsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή και πρόγραμμα λογισμικού gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies στο γενικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, καθώς και στο Διαδίκτυο που δεν έχει πρόσβαση στο Internet.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der Aegean Rentals erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Date und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (, welterwe direfer ) ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service- Provider des zugriff und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Agriffen auf unsere Informationtechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Date und Informationen zieht die Aegean Rentals keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Unserer Σύστημα Τεχνολογίας hrleisten sowie ( 4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Aegean Rentals daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöbeen, einerseits, um letz zogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Πρόσωπο angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

5. Registrierung auf unserer Internetseite

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen Date zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Πρόσωπο eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich fürungewnear chnen ist, nutzt.

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner die vom Internet-Service- Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung ges Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begingene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Date an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.

Die Registrierung der betroffenen Πρόσωπο unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Πρόσωπο Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur nurödennenregier. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen lölassen zu.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Πρόσωπο jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Πρόσωπο gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Date auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Πρόσωπο, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen stehen der betroffenen Πρόσωπο σε diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur Verfügung.

6. Abonnement unseres Newsletters

Auf der Internetseite der Aegean Rentals wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Date bei der Bestellung des Newsletters an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske.

Die Aegean Rentals ενημερωθείτε για το Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von der betroffenen Πρόσωπο grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene Πρόσωπο über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene resistent ειδησεογραφικά άτομα. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newslettervers and eingetragene E-Mail-Adress wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat.

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service- Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den(möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Πρόσωπο zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichenbeortlichen Absi.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Ενημερωτικό δελτίο erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Vertechänder sender nte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Ενημερωτικά δελτία kann durch die betroffene Πρόσωπο jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Πρόσωπο uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newslettervers and abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen.

7. Ενημερωτικό δελτίο-Παρακολούθηση

Die Newsletter der Aegean Rentals enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann die Aegean Rentals erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer betroffenen Πρόσωπο geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Σύνδεσμοι von der betroffenen Πρόσωπο aufgerufen ww.

Solche über die in den Newsletter enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünsenger besoletsenger . Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Date von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet die Aegean Rentals automatisch als Widerruf.

8. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

Die Internetseite der Aegean Rentals enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalisen elektronike umfasst. Sofern eine betroffene Άτομο ανά E-Mail από την υπηρεσία επικοινωνίας φόρμα επικοινωνίας από την επικοινωνία mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Πρόσωπο übermittelten personenbezogenen Date automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Βάση από το einer betroffenen Πρόσωπο και ένα άτομο για το Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Date werden für Zwecke der Bearbeitung oder Kontaktaufnahme zur betroffenen Πρόσωπο gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

9. Abonnement von Kommentaren im Blog auf der Internetseite

Die im Blog der Aegean Rentals abgegebenen Σχόλια Können grundsätzlich von Dritten abonniert werden. Insbesondere besteht die Möglichkeit, dass ein Commentator die seinem Σχόλια nachfolgenden Σχόλια zu einem bestimmten Blog-Beitrag abonniert.

Sofern sich eine betroffene Person für die Option entscheidet, Commentare zu abonnieren, versendet der für die Verarbeitung Verantwortliche eine automatische Bestätigungsmail, um im Double-Opt-In-Verfahren zu überprüfen zu überprüfen, ob sich die Wiber Επιλογή entschieden καπέλο. Die Option zum Abonnement von Commentaren kann jederzeit beendet werden.

10. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Πρόσωπο nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies den Europäordernünz geber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen ßchennedsch perrt oder gelöscht.

11. Rechte der betroffenen Πρόσωπο

 • α) Recht auf Bestätigung

  Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbe werarbe. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • β) Recht auf Auskunft

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zuotenge dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Πρόσωπο Auskunft über folgende Informationen zugestanden:

  • die Verarbeitungszwecke
  • die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
  • Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Date offfengelegt worden sind oder noch offfengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Οργανισμός
  • falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
  • das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Date oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
  • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
  • wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Πρόσωπο erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
  • das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte involvierte involvierte dikunede gen Verarbeitung für die betroffene Πρόσωπο

  Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Date an ein Drittland oder an eine internationale Οργανισμός übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

  Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • γ) Recht auf Berichtigung

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Date betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

  Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • δ) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen daten folöfernüdent t und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

  • Die personenbezogenen Date wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
  • Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
  • Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Πρόσωπο legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
  • Die personenbezogenen Date wurden unrechtmäßig verarbeitet.
  • Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
  • Die personenbezogenen Date wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

  Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei der Aegean Rentals gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeenbenitar ewende . Der Mitarbeiter der Aegean Rentals wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.

  Wurden die personenbezogenen Date von der Aegean Rentals öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Aegean Rentals unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer füröcheeort, um entlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen , dass die betroffene Πρόσωπο από diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Σύνδεσμοι zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt die hat, sämtlicher. Der Mitarbeiter der Aegean Rentals wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

 • ε) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Date betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine derbenzungenist Vod

  • Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.
  • Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Date ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
  • Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Date für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
  • Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Τέχνη. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Πρόσωπο überwiegen.

  Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Πρόσωπο die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der Aegean Rentals gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich diebeitzeitarw λειχήν wenden. Der Mitarbeiter der Aegean Rentals wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

 • στ) Recht auf Datenübertragbarkeit

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem einem Verantährte, strukturenwort und maschinenlesbaren Μορφή zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Date bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen oweltülügt che dem Verantwortlichen übertragen wurde.

  Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die werdeneträntch.

  Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Πρόσωπο jederzeit an einen Mitarbeiter der Aegean Rentals wenden.

 • ζ) Recht auf Widerspruch

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Πρόσωπο hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Κατάσταση ergeben, jederzeit genderbegeneritenz von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

  Die Aegean Rentals verarbeitet die personenbezogenen Date im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen ü Rechten beerson itung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

  Verarbeitet die Aegean Rentals personenbezogene Date, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profileng, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Πρόσωπο gegenüber der Aegean Rentals der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Aegean Rentals die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

  Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Κατάσταση ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Aegean Rentals zu wissenschaftlichen schätwesen oder ß Τέχνη. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

  Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Πρόσωπο απευθείας στο jeden Mitarbeiter der Aegean Rentals oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Πρόσωπο steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren bezzunezi.

 • η) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Πρόσωπο hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlihendent gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Πρόσωπο und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union odernäntwneort ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Πρόσωπο enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Πρόσωπο erfolgt.

  Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenehmen um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

  Möchte die betroffene Πρόσωπο Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Date betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

  Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

12. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Date von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung übermitteltlichen. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Date zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrifter. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung kenesenit ortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung από το Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Το Facebook είναι στο Netzwerk.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profile, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft από το Facebook είναι το Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, ενσύρματο σύστημα ενημέρωσης για το διαδίκτυο weilige Facebook -Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Το Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins έχει πρόσβαση στο https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Πρόσωπο besucht wird.

Sofern die betroffene πρόσωπο gleichzeitig bei facebook eingeloggt ist, erkennt facebook mit jedem aufruf unserer internetseite durch die betroffene und während der gesamten dauer des jeweiligen aufenthaltes auf unserer internetseite, welche konkrete unterseite internetse internetse internetse internetse Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Commentar ab, ordnet Facebook diese πληροφορίες για το Facebook bezogenen Daten .

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Πληροφορίες darüber, dass die betroffene Πρόσωπο unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Πρόσωπο zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Πρόσωπο die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine deartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Πρόσωπο nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-loggt λογαριασμός.

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung από το Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

Το Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Το Google Analytics είναι στο Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Πρόσωπο auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und betroffene. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

Η Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Από το Google Analytics θα βρείτε το "_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Πρόσωπο από το Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union de aus einemsärtätss raum erfolgt.

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyze der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und dermitserenstung um leistungen zu erbringen.

Το Google Analytics έχει ορίσει το Cookie auf dem Informationtechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyze der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf die informationstechnologeisch nalytics-Komponente veranlasst , Daten zum Zwecke der Online-Ανάλυση ενός Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Date, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folgenglish.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, μια Google στο den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Ημερομηνία αναφοράς για το προσωπικό της Google είναι στο den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Date unter Umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies widerspreuerha. Eine solche Einstellung des genutzten Internet browsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationtechnologischen System der betroffenen Person setzt. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Analytics για να λάβετε cookie jederzeit über den προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα λογισμικού που θα βρείτε.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Date sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhi. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Το πρόγραμμα περιήγησης-Πρόσθετο περιλαμβάνει το Google Analytics και χρησιμοποιείται JavaScript, η ημερομηνία και η πληροφόρηση είναι από το Διαδίκτυο και το Google Analytics είναι συνδεδεμένο. Die Installation des Browser-Add-Ons Wid von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationtechnologische System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivier. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuter-Aktiviert-A Browser.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Σύνδεσμος Google Analytics wird unter diesem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung από το Google Remarketing

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Dienste von Google Remarketing Integriert. Το Google Remarketing είναι μια λειτουργία από το Google-AdWords, η οποία είναι Unternehmen ermöglicht, bei solchen Internetnutzern Werbung einblenden zu lassen, die sich zuvor auf der Internetseite des Unternehmens aufgehalten haben. Die Integration από το Google Remarketing gestattet einem Unternehmen demnach, nutzerbezogene Werbung zu erstellen und dem Internetnutzer folglich interessenrelevante Werbeanzeigen anzeigen zu lassen.

Το Betreibergesellschaft der Dienste von Google Remarketing ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Το Zweck von Google Remarketing είναι το Einblendung von interessenrelevanter Werbung. Επαναληπτικό μάρκετινγκ της Google είναι uns, Werbeanzeigen über das Google-Werbenetzwerk anzuzeigen oder auf anderen Internetseiten anzeigen zu lassen, welche auf die individuale Bedürfnisse und Interessen von Internetnutzern abgestimmt sind.

Το Google Remarketing setzt ein Cookie auf dem Informationtechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird Google eine Wiedererkennung des Besuchers unserer Internetseite ermöglicht, wenn dieser in der Folge Internetseiten aufruft, die ebenfalls Mitglied des Google-Werbenetzwerks sind. Mit jedem Aufruf einer Internetseite, auf welcher der Dienst von Google Remarketing integriert wurde, identifiziert sich der Internetbrowser der betroffenen Person automatisch bei Google. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personalbezogene Date, wie der IP-Adresse oder des Surfverhaltens des Nutzers, welche Google unter anderem zur Einblendung interessenrelevanter Werbung verwendet.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Date, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Πρόσωπο genutzten Internetanschlusses, μια Google στο den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Ημερομηνία αναφοράς για το προσωπικό της Google είναι στο den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Date unter Umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies widerspreuerha. Eine solche Einstellung des genutzten Internet browsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationtechnologischen System der betroffenen Person setzt. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Analytics για να λάβετε cookie jederzeit über den προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα λογισμικού που θα βρείτε.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

16. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung από το Google-AdWords

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. Το Google AdWords είναι το Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen από το Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzersschines mit der Suchrehl Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt.

Η Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Το Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung von interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google και eine Einblendung von Fremdwerbung Internet auf unser.

Gelangt eine betroffene Person über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf dem informationtechnologischen System der betroffenen Person durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgeleg. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identifikation der betroffenen Person. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch Google nachvollziehen, ob eine betroffene Person, die über eine AdWords-Anzeige auf unsere Internetseite gelangt ist, einen Umsatz generierte, επίσης einen Warenkauf vollzogender.

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Ημερομηνία και η ενημέρωση από το Google Verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, επίσης um den Erfolg ή Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeigen zu Ermitteln zu optimieren . Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die betroffene Προσωπικό αναγνωριστικό werden könnte.

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Date, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Πρόσωπο genutzten Internetanschlusses, μια Google στο den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Ημερομηνία αναφοράς για το προσωπικό της Google είναι στο den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Date unter Umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies widerspreuerha. Eine solche Einstellung des genutzten Internet browsers würde auch verhindern, dass Google einen Conversion-Cookie auf dem informationtechnologischen System der betroffenen Person setzt. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google AdWords για να δημιουργήσετε το cookie jederzeit über den Internetbrowser ή το πρόγραμμα λογισμικού gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Το Instagram είναι το Dienst, η πλατφόρμα για την οπτικοακουστική εικόνα είναι η Πλατφόρμα που είναι ποιοτική και η Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Date in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser automatic demosteilie Instagram-Componente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Πρόσωπο besucht wird.

Sofern die betroffene Πρόσωπο gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Πρόσωπο und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserwel die betroffene Πρόσωπο und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserwel die betroffene Betroffene. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Date und Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Πρόσωπο zugeordnet und von Instagram gespeichert und verdarbe.

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Πληροφορίες darüber, dass die betroffene Πρόσωπο unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Πρόσωπο die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine deartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

18. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LinkedIn

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten der LinkedIn Corporation integriert. Το LinkedIn είναι Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. Über 400 Millionen registrierte Personan nutzen LinkedIn in mehr als 200 Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit die größte Plattform für Businesskontakte und eine der meistbesuchten Internetseiten der Welt.

Η Betreibergesellschaft von LinkedIn είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland, Θέματα Πολιτικής Απορρήτου, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig.

Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-Plug-In) ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von der betroffenen Πρόσωπο verwendete Πρόγραμμα περιήγησης eine entsprechende her Darstellung. Οι πληροφορίες για το LinkedIn-Plug-Ins είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://developer.linkedin.com/plugins. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Πρόσωπο besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt LinkedIn mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes aufenthaltes aufentroffeneeseer besucht. Οι πληροφορίες για το LinkedIn-Komponente gesammelt und durch LinkedIn από το LinkedIn-Account der betroffenen Πρόσωπο zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite integrierten LinkedIn-Button, ordnet LinkedIn diese Πληροφορίες dem persönlichen LinkedIn-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und Speichert diese personenbezogenen Daten.

LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Πληροφορίες darüber, dass die betroffene Πρόσωπο unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Πρόσωπο zum Zeitpunkt des Aufrufes unserer Internetseite gleichzeitig bei LinkedInisting; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Πρόσωπο die LinkedIn-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine deartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der betroffenen Πρόσωπο nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem LinkedIngc.

LinkedIn bietet unter https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls die Möglichkeit, E-Mail-Nachrichten, SMS-Nachrichten und zielgerichtete Anzeigen abzubestellen sowie Anzeigen-Einstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt ferner Partner Wie Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen können. Τα Solche Cookies είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt werden. Die geltenden Datenschutzbestimmungen von LinkedIn και μετά το https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar. Το Die Cookie-Richtlinie von LinkedIn βρίσκεται στο https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abrufbar.

19. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Pinterest

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten der Pinterest Inc. integriert. Το Pinterest είναι στο Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Pinterest ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem, Bilderkollektionen und Einzelbilder sowie Beschreibungen an virtuellen Pinnwänden zu veröffentlichen (sogenanntes pinnen), welche dann wiederum vonnandernentént können.

Betreibergesellschaft von Pinterest ist die Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2ος όροφος, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Pinterest-Komponente (Pinterest-Plug-In) integriert wurde, ενσύρματη ενημέρωση για το σύστημα του Διαδικτύου και jeweilige Pinterest -Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Pinterest-Komponente von Pinterest herunterzuladen. Το Mehr Informationen zu Pinterest βρίσκεται στο https://pinterest.com/ abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Pinterest Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Πρόσωπο besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Pinterest eingeloggt ist, erkennt Pinterest mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes aufenthaltes aufentroffeneeseer besucht. Diese Informationen werden durch die Pinterest-Komponente gesammelt und durch Pinterest dem jeweiligen Pinterest-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite integrierten Pinterest-Button, ordnet Pinterest diese Πληροφορίες dem persönlichen Pinterest-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Pinterest erhält über die Pinterest-Komponente immer dann eine Πληροφορίες darüber, dass die betroffene Πρόσωπο unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Πρόσωπο zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Pinteresting e? dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Πρόσωπο die Pinterest-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine deartige Übermittlung dieser Informationen an Pinterest von der betroffenen Πρόσωπο nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem a Pinterest-A.

Die von Pinterest veröffentlichte Datenschutzrichtlinie, die unter https://about.pinterest.com/privacy-policy abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Pinterest.

20. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Το Twitter είναι πολύγλωσσο öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, επίσης Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, επίσης auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets δεν έρχονται σε επαφή με τους ακόλουθους του jeweiligen Nutzers angezeigt. Ακόλουθος και ανέρτε Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publicums.

Betreibergesellschaft von Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser betriechn démotélieen information ge Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Οι πληροφορίες για το Twitter-Buttons βρίσκονται στη διεύθυνση https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Πρόσωπο besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen.

Sofern die betroffene πρόσωπο gleichzeitig bei twitter eingeloggt ist, erkennt twitter mit jedem aufruf unserer internetseite durch die betroffene und während der gesamten dauer des jeweiligen aufenthaltes auf unserer internetseite, welche konkrete interseite internetse internetse internetse Diese Informationen werden durch die Twitter-Componente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite Integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Date und Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Πρόσωπο zugeordnet und von Twitter gespeichert und verdarbe.

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Πληροφορίες darüber, dass die betroffene Πρόσωπο unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Πρόσωπο zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Πρόσωπο die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine deartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

21. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung από το YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. Το YouTube είναι στο Διαδίκτυο-Βιντεοπύλη, το dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. Το YouTube κατέστησε δυνατή τη δημοσίευση όλων των βίντεο από τα βίντεο, τα βίντεο και τα φιλμ, αλλά και τα Μουσικά βίντεο, το τρέιλερ από τον Nutzern για να δείτε τα βίντεο που προέρχονται από τη διαδικτυακή πύλη.

Η Betreibergesellschaft από το YouTube είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser demotologeen information ilige YouTube-Componente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Οι πληροφορίες για το YouTube και το Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.

YouTube και Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Πληροφορίες darüber, dass die betroffene Πρόσωπο unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Πρόσωπο zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingelogt; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Πρόσωπο στο YouTube-Βίντεο anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube and Google von der betroffenen Πρόσωπο nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihremloggtAc.

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube και Google.

22. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Klarna als Zahlungsart

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Klarna integriert. Klarna ist ein Online-Zahlungsdienstleister, der den Kauf auf Rechnung oder eine flexible Ratenzahlung ermöglicht. Ferner werden von Klarna weitere Services, wie beispielsweise ein Käuferschutz oder eine Identitäts- und Bonitätsprüfung, angeboten.

Betreibergesellschaft von Klarna ist die Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Schweden.

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit entweder den "Kauf auf Rechnung" ή "Ratenkauf" aus, Werden automatisiert Date der betroffenen Person and Klarna übermittel. Mit der Auswahl einer dieser Zahlungsoptionen willigt die betroffene Person in diese, zur Abwicklung des Rechnungs- oder Ratenkaufes oder zur Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderliche, Übermittlung personenbezogener. 

Bei den a Klarna übermittelten personenbezogenen daten handelt es sich στο der regel um vorname, nachname, adresse, geburtsdatum, geschlecht, e-mail-adendes, die abwicklung einshnungsnungsnungsnungsnungsnungsnungsnungs-underkaax, die abwicklung einshnungsnungsnungsnungs- . Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen. Insbesondere kann es zum wechselseitigen Austausch von Zahlungsinformationen, wie Bankverbindung, Kartennummer, Gültigkeitsdatum und CVC-Code, Artikelanzahl, Artikelnummer, Daten zu Waren und Dienstleistungen, Annummer, Annummer sonstige Angaben zur finanziellen Situation der betroffenen Πρόσωπο, kommen . 

Die Übermittlung der Daten bezweckt insbesondere die Identitätsüberprüfung, die Zahlungsadministration und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Klarna personenbezogene Date insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen Klarna und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von Klarna an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

Klarna gibt die personenbezogenen Date auch an verbundene Unternehmen (Klarna Gruppe) und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten werarbeufitetden.

Zur Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung einer Vertragsbeziehung erhebt und nutzt Klarna Daten und Informationen über das bisherige Zahlungsverhalten der betroffenen Πρόσωπο sowie Wahrscheinlichkeitscortenswerte (Wahrscheinlichkeitscortenswerte). Die Berechnung des Scorings wird auf der Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren durchgeführt. 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Klarna zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Date aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Klarna können unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf abgerufen werden.

23. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu PayPal als Zahlungsart

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal integriert. Το PayPal είναι Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle Priva- oder Geschäftskonten darstellen. Το καλύτερο είναι το PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. Το PayPal είναι, Online-Zahlungen and Dritte auszulösen ή auch Zahlungen zu Empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an.

Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Λουξεμβούργο.

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorganggs σε ένα διαδικτυακό κατάστημα als Zahlungsmöglichkeit "PayPal" aus, werden automatisiert Date der betroffenen Person an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Πρόσωπο στο die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Date ein.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PayPal και να λάβετε το προσωπικό της υπηρεσίας Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Address, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiletelefonnummer or andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendignd sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Date insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal και dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen Ημερομηνία έκδοσης του PayPal unter Umständen και Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

Το PayPal δίνει τη δυνατότητα να καλύψει το προσωπικό της ημέρας.

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Date jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Date aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal είναι εδώ https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

24. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Τέχνη. 6 άναψα. ένα DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Πρόσωπο ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für einebrensoning odere leistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Τέχνη. 6 άναψα. β DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Date erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf. 6 άναψα. γ DS-GVO. Σε seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Date erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Πρόσωπο oder einer anderen natürlichen Πρόσωπο zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Όνομα, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankente märdenitegeus. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 άναψα. δ DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 άναψα. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder einessendruntech Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

25. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

26. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Date ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

27. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Πρόσωπο, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Date zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (zB Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (zB Angaben zum Vertragsbenkannner) er. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Πρόσωπο uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Date hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die Bereitstellung der personenbezogenet und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

28. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε από τη δημιουργία δηλώσεων προστασίας δεδομένων της DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, η οποία ενεργεί ως εξωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για τη Νυρεμβέργη, σε συνεργασία με την δικηγόρος για τη νομοθεσία πληροφορικής και προστασίας δεδομένων Κρίστιαν Σολμέκε.